គម្រោង​ថវិ​កា​របស់​ អ.​វ.​ត.​ក​ ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ​២០​១៦​-២​០១​៧ ​ត្រូវ​បាន​អនុ​ម័ត​

គម្រោងថវិការបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក រួចហើយនាពេលនេះ។

ថវិកាសរុបចំនួន ៣២,៣ លានដុល្លារអាមេរិក នឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ និងចំនួន ២៦,៥ លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
     

               ឆ្នាំ ២០១៦                                                                             ឆ្នាំ ២០១៧
       ភាគីជាតិ      :  ៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក            ភាគីជាតិ     :    ៦,៤ លានដុល្លារអាមេរិក
       ភាគីអន្តរជាតិ :  ២៥,៧ លានដុល្លារអាមេរិក         ភាគិអន្តរជាតិ :   ២០,១ លានដុល្លារអាមេរិក
       សរុបៈ        :  ៣២,៣ លានដុល្លារអាមេរិក         សរុប         :    ២៦,៥ លានដុល្លារអាមេរិក

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យ
រដ្ឋបាលនៃអ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តលើគម្រោងថវិកាថ្មីនេះ និងសូមអំពាវនាវ
ដ៏ទទួចដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយ ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ដល់អ.វ.ត.ក ដើម្បីអនុវត្តផែនការការងាររបស់ខ្លួន ជាបន្តទៀត”។

      ព័ត៌មានពិស្តារអំពីគម្រោងថវិការបស់ អ.វ.ត.ក អាចរកបាននៅ៖
         http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/finances/eccc-budget-2016-2017

 

Most read