ការ​ចូល​រួម​របស់​សាធា​រ​ណ​ជ​ន ​និង​អ្ន​កសា​រព័​ត៌​មា​ន​ ​ក្នុង​ព្រឹ​ត្តិ​ការណ៍​ប្រកាស​សាល​ដី​កា​ស្ថា​ពរ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០​២​​/០១ ​ ប្រឆាំង​នឹង​ ខៀវ​ សំផន ​និង ​នួន ​ជា ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានជូនដំណឹងថាសាលដីកាស្ថាពរលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក។ 

 

ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកមកចូលរួម និងអ្នកសារព័ត៌មាន

សាលសវនាការមានកន្លែងអង្គុយចំនួន ៤៨២ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវរៀបចំបែងចែកដូចតទៅ៖

 

1.ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២ និងតំណាងផ្លូវច្បាប់

កន្លែងអង្គុយចំនួន ១០០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនឹងត្រូវសម្របសម្រួលដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គការអន្តរការី និងតំណាងផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគាត់។ ក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។ 

 

2. តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ភ្ញៀវអង្គទូត និងអ្នកស្រាវជ្រាវ 

កន្លែងអង្គុយចំនួន ៥០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ភ្ញៀវតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គទូត និងអ្នក

ស្រាវជ្រាវ។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុនតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ នៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។  

3.តំណាងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

កន្លែងអង្គុយចំនួន ៤០ កន្លែង ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ឲ្យតំណាងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានកម្មវិធីការងារទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុនតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។ ក្រោយផុតកំណត់រយៈពេលចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន និងអាស្រ័យលើចំនួនសរុបនៃអ្នកចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន អ.វ.ត.ក នឹងជូនដំណឹងអំពីចំនួនកន្លែងដែលបម្រុងទុក សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ។ ប្រសិនបើចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុន លើសពីចំនួនកន្លែងអង្គុយសរុបដែលត្រៀមបម្រុងទុក អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់កន្លែងអង្គុយដល់តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ ផ្អែកតាមអាទិភាពដូចខាងក្រោម៖

១-បុគ្គលិកមកពីអង្គការអន្តរការី

២-បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីតាមដានតុលាការជាទៀងទាត់

៣-អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានវត្តមានទៀងទាត់នៅក្នុងសវនាការកាលពីលើកមុនៗ

៤-ផ្សេងៗទៀត 

 

នៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម កន្លែងអង្គុយណាដែលនៅទំនេរត្រឹមម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក នឹងផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅ។

 

4.  តំណាងសារព័ត៌មាន

កន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាលសវនាការចំនួន ២០ កន្លែង នឹងបម្រុងទុកសម្រាប់តំណាងសារព័ត៌មាន ហើយលើសពីចំនួននេះ សមាជិកអ្នកសារព័ត៌មាន នឹងត្រូវបានផ្តល់កន្លែងអង្គុយនៅបន្ទប់សារព័ត៌មាន C105 នៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារតុលាការ។ សូមចុះឈ្មោះកក់កន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាលសវនាការទុកជាមុនអ្នកតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ ការចុះឈ្មោះកក់កន្លែងទុកជាមុននឹងផុតកំណត់នៅវេលាម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦។

 

5.  សាធារណជនទូទៅ 

កន្លែងអង្គុយចំនួន ២៦២ កន្លែង នឹងបម្រុងទុកសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ ហើយនឹងផ្តល់ជូនសាធារណជនផ្អែកតាមគោលការណ៍មកមុន បានមុន។ ទ្វារច្រកចូលសម្រាប់ភ្ញៀវនឹងបើកនៅម៉ោង ៧ ព្រឹក។ អ.វ.ត.ក សូមជម្រាបអ្នកចូលរួមថាគួរតែមកដល់ច្រកត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឲ្យបានមុនដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងការចែកប័ណ្ណចូលរួមសវនាការ។ អ.វ.ត.ក នឹងបិទច្រកចូលទៅកាន់សាលសវនាការនៅម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី ព្រឹក ឬ នៅពេលដែលសាលសវនាការមានមនុស្សអង្គុយពេញ។ សូមរំឭកថា ដើម្បីចូលក្នុងសាលសវនាការ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន (ដែលមានបិទរូបថត) ដល់សន្តិសុខនៅច្រកមាត់ទ្វារខាងក្រៅ។ អ្នកដែលមានអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឡើយ ហើយអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ ដល់ ១៨ ឆ្នាំ អាចចូលបាន លុះត្រាតែមានអាណាព្យាបាលមកជាមួយ។ សាធារណជនត្រូវតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យគ្រប់ពេលវេលា និងត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យ។ មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទដៃ កាបូបធំៗ អាហារ ឬ ភេសជ្ជៈ ចូលក្នុងសាលសវនាការឡើយ។

 

អ.វ.ត.ក មានទីទាំងនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ ចម្ងាយ ១៦ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៤ ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ។ សូមអញ្ជើញសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានចូលតាមច្រកសម្រាប់ភ្ញៀវដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនៃអ.វ.ត.ក។ អ.វ.ត.ក. មានទីធ្លាសម្រាប់ភ្ញៀវចតយានយន្ត។

ការចុះឈ្មោះសុំប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបំណងចូលរួមតាមដានដំណើរការសវនាការនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ត្រូវតែមានប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន និងត្រូវចុះឈ្មោះជាមុន។ សូមអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖

ក)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណព័ត៌មានដែលចេញដោយ អ.វ.ត.ក ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំ

ប័ណ្ណសារព័ត៌មានដោយមានចុះហត្ថលេខា ភ្ជាប់រូបថតទម្រង់ jpg មួយសន្លឹក និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនមួយច្បាប់ ផ្ញើមកជាមួយសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា តាម

រយៈសារអេឡិចត្រូនិក PAS@ECCC.GOV.KH

ខ) អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងកាន់ប័ណ្ណព័ត៌មានដែលនៅមានសុពលភាពជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដាននៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ តាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ PAS@ECCC.GOV.KH

គ) អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ប៉ុន្តែផុតកំណត់ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំ ប័ណ្ណព័ត៌មានសាជាថ្មីដោយមានចុះហត្ថលេខា ផ្ញើមកជាមួយនឹងសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានសវនាការឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក PAS@ECCC.GOV.KH។ សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់លេខ

ប័ណ្ណចាស់ដែលផុតកំណត់ផង។

ទម្រង់បែបបទសម្រាប់សុំប័ណ្ណព័ត៌មាន អាចទាញយកបានពីគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.កៈ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_Appl...

 

ថ្ងៃផុតកំណត់ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងសំណើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃ ស្រុក ទី ១៨

ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល 

 

សេវាផ្តល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មាន 

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់មធ្យោបាយនានានៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារសវនាការ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ។

 

តុលាការនឹងមានផ្តល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាវីដេអូ និងសំឡេងអំពីដំណើរការសវនាការ នៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន(C105)  ដែលស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃសាលសវនាការ ហើយក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទីនោះផងដែរ។

 

នៅក្នុងបន្ទប់ការងារព័ត៌មាន (C108) នៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារសវនាការ មានទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ធ្វើការ និងមានកុំព្យូទ័រមួយចំនួនដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួចជាស្រេច សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់តាមគោលការណ៍មកមុនបានមុន។ 

 

សូមបញ្ជាក់ថា សេវាអ៊ីនធឺណិតគ្មានខ្សែនៅ អ.វ.ត.ក នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែយក

ម៉ូឌឹម 3G (3G modems) ផ្ទាល់ខ្លួនមកជាមួយ។

 

កន្លែងអង្គុយក្នុងសាលសវនាការដែលត្រៀមបម្រុងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមកដល់

កន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួនឲ្យបាន ១៥ នាទី មុនពេលបើកសវនាការ។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យយកម៉ាស៊ីនថតរូប កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ឧបករណ៍ថតសំឡេងនានា ចូលក្នុងសាលសវនាការនោះទេ។

 

ការថតរូបភាព

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់រូបភាពដែលមានគុណភាពច្បាស់នៅពេលចាប់ផ្តើមសវនាការ។

 

ការផ្សាយរូបភាពវីដេអូ និងសំឡេង

ការផ្សាយសំឡេងអំពីដំណើរការសវនាការ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ PHONO/XLR។ អ្នកសារព័ត៌មានអាចថតការផ្សាយសំឡេងនេះបាននៅក្នុងបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន (C105) ដោយប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ៤៨ (មានឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ១៦ សម្រាប់ភាសានីមួយៗ ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង) ។ការតភ្ជាប់ពីម៉ាស៊ីនថតសំឡេងមួយទៅម៉ាស៊ីនថតសំឡេងមួយទៀត អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នក

សារព័ត៌មានមានខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យថតសំឡេងនៅក្នុងសាលសវនាការឡើយ។

ការផ្សាយរូបភាពវីដេអូអំពីដំណើរការសវនាការ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមប្រព័ន្ធ BNC (PAL signal)។ អ្នកសារព័ត៌មានអាចថតរូបភាពវីដេអូ នៅក្នុងបន្ទប់តាមដានព័ត៌មាន (C105) ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំនួន ៣០ ដែលមាននៅទីនោះ។ ការតភ្ជាប់ពីម៉ាស៊ីនថតរូបភាពវីដេអូមួយទៅម៉ាស៊ីនថតរូបភាពវីដេអូមួយទៀតអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានខ្សែសម្រាប់តភ្ជាប់។ ពុំអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបភាពវីដេអូនៅក្នុងសាលសវនាការឡើយ។

ការដំឡើងឧបករណ៍សារព័ត៌មាន និងការកក់ទុកកន្លែងជាមុននៅបន្ទប់សារព័ត៌មាន C105 អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលមានបំណងចង់ដំឡើងឧបករណ៍ជាមុន និងកក់ទុកកន្លែងជាមុននៅក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មាន អាចមកទស្សនា អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃអង្គារ ទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ចន្លោះពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤ រសៀល។ 

 

ប័ណ្ណព័ត៌មាន 

អ្នកសារព័ត៌មានអាចមកយកប័ណ្ណសារព័ត៌មាននៅ អវតក នៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១៦ ចន្លោះពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤ រសៀល ឬនៅច្រកទ្វារចូលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ តែម្តង។

សូមធ្វើសំណើសុំជួបជាមួយមន្រ្តីនាំពាក្យរូបណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមមន្រ្តីទាំងពីរដូចមានឈ្មោះ នៅខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានមានបំណងមកយកប័ណ្ណព័ត៌មាននៅថ្ងៃណាមួយក្រៅពីថ្ងៃកំណត់ខាងលើនេះ។ 

Most read