គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតចំនួន២រូប មកពីស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធន អ.វ.ត.ក.។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និង ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃ អ.វ.ត.ក. បានជម្រាបជូន និង ធ្វើបទបង្ហាញដល់គណៈប្រតិភូអំពីសមិទ្ធិផល កេរដំណែល និង ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់ ដែលនេះ ក៏គឺជាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សកិច្ចនេះផងដែរ។ គណៈគ្រប់គ្រងបានអញ្ជើញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី ដើម្បីទស្សនា បន្ទប់ពហុបំណង (បន្ទប់សវនាការត្រាប់) បណ្ណាល័យ និង និហិដ្ឋានបណ្ណាសា។ មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី បានថ្លែងអំណរគុណ និង បានអបអរសាទរដល់ អ.វ.ត.ក. សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ។

RussianRussianRussianRussianRussianRussianRussianRussianRussian

Most read