ការជូនដំណឹងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបន្តធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ - អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និង មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជូនដំណងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអំពីសាលក្រមចុងក្រោយនៃសំណុំរឿង០០២/០១ នឹងសំណុំរឿង០០២/0២។ ពួកគាត់ជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការ និងលទ្ធផលតាមផ្លូវតុលាការ ហើយបានផ្តល់សៀវភៅសាលក្រមសង្ខេប និងលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបន្តស្វែងរកដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកដែលមានទីកន្លែង និងលេខទូរស័ព្ទមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។

VSSVSSVSSVSSVSSVSSVSSVSS

Most read