មន្ដ្រីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក.

លោក Benjamin Wohlauer​ អនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ​នៅប្រទេសកម្ពុជា និងលោក Weldon Montgomery មន្ត្រីផ្នែកនយោបាយរបស់​ស្ថានទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានមក​បំពេញទស្សនកិច្ច​នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.)។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read