បណ្ណសាររូបថតបង្កើតថ្មីនៅលើគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក

អ.វ.ត.ក បានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យបណ្ណសាររូបថតរបស់យើងងាយស្រួលមើលឃើញនៅលើគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក។ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចមើលរូបថតនៅក្នុងបណ្ណសាររូបថត ដែលបែងចែកតាមប្រភេទ តាមពាក្យសំខាន់ៗ និងតាមបុគ្គល។ មានរូបថតចំនួនជាង ៥០០ ដែលសាធារណជនអាចមើលឃើញ ចន្លោះពីឆ្នាំ ២០០៦-១០១២ ហើយរូបថតរាប់ពាន់សន្លឹកទៀតកំពុងតែត្រូវបានបញ្ចូលជាបន្តបន្ទាប់។ លោកអ្នកអាចចូលមើលរូបថតតាមរយៈទំព័រ "មណ្ឌលព័ត៌មាន" ឬចូលផ្ទាល់តាមអាស័យដ្ឋាន http://www.eccc.gov.kh/media-center/photos ប្រសិនបើមានសំណួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រូបថត សូមទាក់ទង www.pas@eccc.gov.kh  

 

 

Most read