អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលជូនដំណឹងអំពីសាលដីកាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពេញលេញ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា (អវតក) បានជូន​ដំណឹង​អំពីសំណៅជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរពេញលេញ​នៃសាលដីកា​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អតីតប្រមុខរដ្ឋ ខៀវ សំផន។

សាលដីកានេះ​អាច​រកមើល​បាន​ជា ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស

នៅថ្ងៃទី​២២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសផ្នែកសម្រេចសេចក្តី​នៃសាល​ដីកា​របស់ខ្លួនជាសាធារណៈ និង​បានអាន​សេចក្តីសង្ខេបនៃសំអាងហេតុ​នានារបស់ខ្លួន។ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​គូសបញ្ជាក់ថា សំណុំរឿង​ប្រឆាំង ខៀវ សំផន ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង “ព្រឹត្តិការណ៍ព្រៃផ្សៃបំផុតមួយចំនួន​​​ដែល​បាន​កើតឡើង​ក្នុង​ចំណោម​មហា សោកនាដកម្ម និង​មហន្តរាយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មនុស្សជាតិ” និង​បាន​បញ្ជាក់​ថា ខៀវ សំផន បាន​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាង​ធំធេង​នៅក្នុង​គោលនយោបាយឧក្រិដ្ឋ និង​អំពើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នានា​នៃរបបខ្មែរ​ក្រហម។ ជាពិសេស អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​ពិចារណាឃើញ​ថា ខៀវ សំផន បាន​ដឹង​អំពី​ការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបប​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងមានចេត​នា​រួមជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់​ផ្សេង​ទៀត​ ក្នុងការចូលរួម​ និង​ការប្រព្រឹត្តិ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ចន្លោះពីថ្ងៃទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​០៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៩៧៩។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានតម្កល់​ការផ្តន្ទាទោស​របស់អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង ចំពោះ ខៀវ សំផន ពី​អំពើ​ប្រល័យពូជសាសន៍ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម។ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​តម្កល់​ការផ្តន្ទាទោស​ទាំង​អស់លើកលែងតែការ ផ្តន្ទា​ទោស​ចំនួនពីរ ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បាន​រកឃើញ​បន្ថែមទៀតថា ខៀវ សំផន ទទួល​ខុសត្រូវចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្មដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជនរងគ្រោះបុរស នៅក្នុង​ករណី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដោយបង្ខំ។

Most read