អ.វ.ត.ក ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មចូលពិនិត្យមើលឯកសារ និងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងការចូល ពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យតុលាការ

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មថ្មីចំនួនពីរ ដើម្បី​បង្កើន​ការចូលពិនិត្យមើលកំណត់ហេតុសំណុំរឿងសាធារណៈ។

សាធារណជន ដែលស្វែងរកឯកសារជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការតុលាការនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក នៅ​ពេល​នេះអាច​ដាក់ពាក្យស្នើសុំពិនិត្យឯកសារ បានដោយផ្ទាល់ពីគេហទំព័រ។ អ.វ.ត.ក នឹងជួយក្នុងការ​ស្វែង​រក​ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំ ហើយប្រសិនបើចាត់ប្រភេទជាឯកសារសាធារណៈ ឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ​នឹង​​ត្រូវ​កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបង្ហោះទៅក្នុងគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក ប្រសិនបើមិនទាន់មាន។

អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ  អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈនានា ដែលត្រូវការចូលពិនិត្យមើលកំណត់ត្រា សំ​ណុំ​រឿង​សា​ធារ​ណៈ នៅក្នុងបណ្ណសារឌីជីថលរបស់ អ.វ.ត.ក អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលពិនិត្យមើលមូល​​​ដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលសាកល្បងដំបូង ការចូលពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យបែបនេះ នឹង​ដាក់​​បញ្ចូលជាបណ្តើរៗ​ផងដែរនូវដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ហើយដោយមានការបង្កើត​គេហទំព័រថ្មី​មួយ​នៅ​ក្នុង​​ឆ្នាំ២០២៣ បុគ្គលគ្រប់រូបនឹងអាចចូលពិនិត្យមើលបាន។

ទិដ្ឋភាពទាំងពីរនេះ ត្រូវបានអនុវត្ត ដោយស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គ​​​ការ​​​សហ​ប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋា​ភិបាលកម្ពុជា ដែលតម្រូវឲ្យ អ.វ.ត.ក រក្សា និងគ្រប់គ្រង​បណ្ណសារ​របស់​​ខ្លួន ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំចូលពិនិត្យមើលឯកសារ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជន ពាក់​ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។

Most read