សេចក្តីសម្រេច របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត លើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំឲ្យបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ នឹងត្រូវចេញនូវក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងចេញនូវសេចក្តីសម្រេចក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លើសំណើបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំឲ្យបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បន្ទាប់ពី អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីពិចារណា ក្នុងថ្ងៃទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១៕

Most read