សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បដិសេធសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

សំណុំរឿងលេខ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩-អវតក-កសចស

ថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត រួមគ្នាបដិសេធសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ស្នើសុំបញ្ជូន​សំណុំ​រឿងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បន្ទាប់ពីអង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីពិចារណាកាលពីថ្ងៃទី ៧ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ។

ជាពិសេសសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានបដិសេធអំណៈអំណាងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​ដែល​​ថា ចៅក្រមអង្គបុរេជំនុំជម្រះទាំងប្រាំរូប បានឯកភាពថា ដីកាបញ្ជូនទៅ​ជំនុំជម្រះ​របស់សហចៅ​ក្រមស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ មានសុពលភាព ដូចនេះ ជាឯកច្ឆ័ន្ទ សំណុំរឿងអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ។ ជាការពិត ចៅក្រម
ជាតិនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ បានបង្ហាញជំហរផ្ទុយយ៉ាងជាក់លាក់ ដោយបញ្ជាឲ្យតម្កល់សំណុំរឿងក្នុងបណ្ណ​សារ។ ដូចនេះ ការគ្រាន់តែយោងលើពាក្យពេចន៍ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ របស់ចៅក្រមជាតិ មិនត្រូវនឹងខ្លឹម​សារ​ទេ។

ក្នុងពេលប្រើប្រាស់យុត្តាធិការមានកម្រិត ក្រោយពីមានសេចក្តីពិចារណា របស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៤/២ ដែលត្រូវបានចេញក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសូមបដិសេធ ការចោទប្រកាន់មួលបង្កាច់ដដែលៗ ដែលថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានប្រព្រឹត្ត ចេញពីចេតនាមិនល្អ ក្នុង​ការ​ចេញដីកាដំណោះស្រាយពីរផ្សេងគ្នា និង ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តមិនប្រក្រតី។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរ សូមបដិសេធផងដែរ ជាលម្អិតនូវការចោទប្រកាន់ថា ការមិនបាន​ស្នើឲ្យ​អង្គបុរេជំនុំជម្រះពិចារណាការខ្វែងយោបល់ស្តីពីយុត្តាធិការបុគ្គល  សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានព្យាយាម ងាកពីយន្តការដោះស្រាយជម្លោះដោយអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ហើយ បានបំពានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ អ.វ.ត.ក.។

ជាចុងក្រោយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត មានក្តីបារម្ភថា ទោះបីជា បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៅពេលសម្រេចបញ្ចប់សំណុំរឿង ០០៤/២ ក្នុងថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ បានរកឃើញថា អង្គ​បុរេ​ជំនុំជម្រះ គួរបញ្ចប់សំណុំរឿងដោយខ្លួនឯង យ៉ាងណាក្តី សំណុំរឿង ០០៣ នៅតែស្ថិតក្នុង​ហានីយភ័យ​ដូចគ្នា​នៃភាពជាប់គាំង ដែលនាំឲ្យបំពានសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទ ក្នុងការទទួលបាននូវ ការបញ្ចប់សំណុំរឿងជាស្ថាពរ និង​ឆាប់រហ័ស។

សេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុង អាចរកបាននៅ៖​

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D270_7_KH.pdf

 

Most read