សិស្សានុសិ្សប្រមាណ ៩២៤ នាក់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩២៤០នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល បានចូលរូមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត។ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុង បរិវេណនៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ខ្សាច់កណ្ដាល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យនេះឱ្យបានយល់ដឹងអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក.។

សិស្សានុសិស្សទាំង៩២៤នាក់នេះ បាននចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែងយល់ដែលរួមមានដូចជាសិស្សចំនួន ២៧៤នាក់ បានចូលទៅក្នុងរថយន្ដក្រុងចល័ត អ.វ.ត.ក. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបចូលទៅអាន និងប្រើប្រាស់ឯកសារជំនុំជម្រះក្ដីដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងវេបសាយរបស់ អ.វ.ត.ក.។ ចំណែកនៅខាងក្រៅរថយន្ដក្រុងចល័ត មានសិស្សប្រមាណ ៦៥០នាក់ បានស្ដាប់ការបទបង្ហាញ និងទស្សនាផ្ទាំងរូបថតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអំពីសមិទ្ធផល និងមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះ មានឯកសារប្រមាណ ៦៥០ច្បាប់ ត្រូវបានចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ សម្រាប់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក.៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read