សិស្សានុសិស្សចំនួន ៨៧០នាក់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យ ជ័យវរ្ម័នទី៧ ស្រុកកៀនស្វាយ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៨៧០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ជ័យវរ្ម័ន ទី៧ ក្នុងស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចូលរូមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក.។

សិស្សានុសិស្សទាំង ៨៧០នាក់នេះ បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែងយល់ផ្សេងៗរួមមាន សិស្សប្រមាណ​ ២៦៨នាក់ បានចូលទៅក្នុងរថយន្ដក្រុងចល័ត អ.វ.ត.ក. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបចូលទៅអាន និងប្រើប្រាស់ឯកសារជំនុំជម្រះក្ដីដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក.។ ចំណែកនៅខាងក្រៅរថយន្ដក្រុងចល័ត អ.វ.ត.ក. មានសិស្សប្រមាណ ៦០២នាក់ បានស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញខ្លីៗ សួរសំណួរ ទស្សនាផ្ទាំងរូបថតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផល និងមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. និងទទួលឯកសារចែកចាយដោយមន្ដ្រីផ្សព្វផ្សាយរបស់ អ.វ.ត.ក.ផងដែរ។ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះ មានឯកសារប្រមាណ ៧០០ច្បាប់ ត្រូវបានចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក. ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read