សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៩០០ នាក់ នៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សេរីភាព ក្រុងតាខ្មៅ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.ចល័ត

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ៩០០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សេរីភាព ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចូលរូមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត។ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុង បរិវេណនៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សេរីភាព ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យនេះឱ្យបានយល់ដឹងអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក.។

សិស្សានុសិស្សទាំង៩០០នាក់នេះ បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែងយល់ដែលរួមមានដូចជា សិស្សប្រមាណ៣០០នាក់ បានចូលទៅក្នុងរថយន្ដក្រុងចល័ត អ.វ.ត.ក. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបចូលទៅអាន និងប្រើប្រាស់ឯកសារជំនុំជម្រះក្ដីដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក.។ ចំណែកនៅពីមុខខាងក្រៅរថយន្ដក្រុង មានសិស្សប្រមាណ៤០០នាក់ បានស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញខ្លីៗ និងទស្សនាផ្ទាំងរូបថតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផល និងមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. និងសិស្សប្រមាណ២០០នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានមកទទួលឯកសារចែកចាយដោយមន្ដ្រីផ្សព្វផ្សាយរបស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃនេះ មានឯកសារប្រមាណ១០០០ ច្បាប់ ត្រូវបានចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ សម្រាប់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក. ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

Most read