ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ជូនដំណឹងថា អ.ស.ប ដកខ្លួនថយពីការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាកាត់ ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ។

Date
Released Date