អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង ធីរិទ្ធ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង ធីរិទ្ធ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់ ខណៈស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ)។

 

អានបន្ត

 

Date
Released Date
Display on key events timeline
Yes