ប្រតិចារឹកសវនាការបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Posted 12 តុលា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 តុលា 2022
Download file
Text DocumentF1_13.1_TR002_20220922_Final_KH_Pub.pdf
2.21 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F1/13.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Court Management Section