អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា តាមវិធាន ៨៧(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង សុំឲ្យទទួលយកសារទូរលេខតាមផ្លូវទូតចំនួន១១”

Posted 16 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE383_2_KH.pdf
5.32 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E383/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document