សំណើសុំឱ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំម្រះមួយ ដើម្បីសម្រេចលើពាក្យបណ្តឹង របស់ នួន ជា ប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង (

Posted 18 សីហា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE314_KH.PDF
98.32 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E314
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង