តើតុលាការនេះទទួលថវិកាមកពីប្រភពណា?

Posted 07 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2017

រដ្ឋាភិបាលជាង ៣០ ប្រទេស ​បាន​ចូលរួមជាមួយនឹង​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់​គាំទ្រតុលាការនេះ។ ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ផ្តល់ថវិកាជិត ៥០ ភាគរយនៃប្រាក់វិភាគទានដែលជាជំនួយអន្តរជាតិ ​ក្រៅពីនេះ មានប្រទេសម្ចាស់​ជំនួយធំៗ ដូចជា ប្រទេ​ស​អូ​ស្រ្ដា​លី ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ សហរដ្ឋអាមេ​រិក ប្រទេសបារាំង ចក្រភពអង់គ្លេស ប្រទេសន័រវែស និងសហគមន៍អឺរ៉ុប។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់វិភាគទានជាថវិកាចំនួន ៦,២លាន ដុល្លារអាមេរិក ហើយនៅមានថវិកាចំនួន,៤លាន ដុល្លារអាមេរិក ដែនៅសល់ពីសម័យអ៊ុនតាក់ (UNTAC)ផង។ ជាងនេះទៅទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់​វិភាទានជាសម្ភារៈដូចជា​ផ្តល់ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការ មន្ទីរឃុំឃាំង និងសេវាផ្សេងៗទៀត។ រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅតែមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ក្នុងការប្រមូលថវិកាសម្រាប់បន្ត​ដំណើរការងារ​របស់​សាលា​ក្តីនេះ។ យើងរំពឹងថានឹងបន្តទទួលបាននូការគាំទ្រនិងផ្តល់ថវិកាពីប្រទេសផ្តល់ជំនួយ ឬពីអង្គកា ក្រុមហ៊ុន​មូលនិធិ ឬបុគ្គលនានា។