កម្មសិក្សា​ជាមួយ ការិយាល័យ​សហ​ព្រះ​រាជអាជ្ញា

កម្មវិធីកម្មសិក្សា ក.ស.ព ផ្តល់ជូននិស្សិតច្បាប់ និងអ្នកជំនាញវ័យក្មេងនូវឱកាសដើម្បីទទួលបានបទពិសោធផ្ទាល់នៅការិយាល័យច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្ដរជាតិ។ អ្នកហាត់ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការតុលាការនៅ អ.វ.ត.កនិងអភិវឌ្ឍជំនាញផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសពហុវប្បធម៌។

ដោយសារ ក.ស.ព មានជាប់ទាក់ទងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៅក្នុងអ។ វ។ ត។ កបុគ្គលិកហរិញ្ញវត្ថុរបស់ ក.ស.ព ចូលរួមក្នុងភារកិច្ចជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើននៃដំណើរការតុលាការ។ ភារកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានការវិភាគភស្តុតាងក្នុងការកសាងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌការព្រាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីពិតនិងការចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនៅពេលប្រជុំ។ ក.ស.ព ក៏ដំណើរការគំនិតផ្តួចផ្តើមការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់កម្មសិក្សាការីដូចជាការពិភាក្សាអាជីពសិក្ខាសាលាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការតស៊ូមតិក្នុងសវនាការនៅក្នុងសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក.។

កម្មវិធីកម្មសិក្សា ក.ស.ព អាចរកបានសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះឬថ្មីថ្មីនៃសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតឬក្រោយឧត្តម។ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលផ្តល់ដោយស្ថានទូតអូស្រ្តាលីត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីគាំទ្រពួកគេក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មសិក្សា ក.ស.ព របស់ពួកគេ។

ពាក្យស្នើសុំ​សម្រាប់​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា: click here for information on the Internship Program of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC).

ពាក្យស្នើសុំ​សម្រាប់ជន​បរទេស: click here for information on the UNAKRT Internship Programme.