សំណុំរឿង

សំណុំរឿង​ដែលបានបញ្ចប់

ក.ស.ព បានចូលរួមក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងពីរប្រឆាំងនឹងបុគ្គល ៣រូប។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីនៃសំណុំរឿង​នីមួយៗ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអនុវត្តតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម: