ផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង(ICT) (រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងផ្នែកជាតិ និង អន្ដរជាតិ)

ដឹកនាំដោយបុគ្គលិកអន្ដរជាតិមួយរូបគឺលោក Mr Soe Myint, ផ្នែកនេះមានអង្គភាពដូចខាងក្រោមៈ

  • អង្គភាពសេវាប្រព័ន្ធ ៖ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើត និងថែរក្សាបណ្ដាញតាមផ្នែកឱ្យមានប្រសិទ្ធិ ភាពនិងសុវត្ថិភាពសំរាប់ អ.វ.ត.ក (Local Area Network)។ អង្គភាព​នេះផ្ដល់ជូនរាល់សេវាប្រព័ន្ធ ITC back-end ដូចជា email massaging សេវា Database ជាមួយនឹង  Storage Area Network ដែល​មាន​សមត្ថភាព​រក្សា​ទុកទិន្នន័យរហូតដល់ 4Tb។ ផ្នែកនេះក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះប្រព័ន្ធ Backup ប្រចាំថ្ងៃ និង​ការ​តាម​ដាន​ប្រតិបត្ដិការ​បណ្ដាញដោយសុវត្ថិភាព ។
  • អង្គភាពសេវាទំនាក់ទំនង ៖ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាស្ថានីយផ្កាយរណបលើដី (satellite earth station)ដែលផ្ដល់ជូននូវការសន្ទនាអន្ដរជាតិ ទិន្នន័យ និងសេវា Video Conference សំរាប់ កិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ និងការធ្វើសក្ខីកម្មសាក្សីពីចំងាយ ។ អង្គភាពនេះទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការផ្ដល់ជូន និងការថែរក្សាហេដ្ឋារេចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនង និងឧបករណ៍បរិក្ខាសំរាប់ អ.វ.ត.ក និង បុគ្គលិករបស់ខ្លួនផងដែរ។ 
  • អង្គភាពសេវាអតិថិជន ៖ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបែងចែកធនធានICTដោយអនុលោមតាម តម្រូវការរបស់ អ.វ.ត.ក និងការដោះស្រាយបញ្ហានានា ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការកុំព្យូទ័រលើតុ (desktop computer)និង ការបញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (installed applications)។ អង្គភាពផ្ដល់ នូវបរិក្ខា ICT ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រតិបត្ដិការសមស្របដូចជា Case Matrix, Case Map ជូនទៅការិយាល័យច្បាប់នានា ដូចជា ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា និង ផ្នែកគាំទ្រមេធាវីការពារក្ដី ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពច្បាប់របស់ពួកគេ ។ អង្គភាពនេះមាន ទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែក កិច្ចការសាធារណៈផងដែរ ដើម្បីបង្កើត និងថែរក្សាវែបសាយរបស់ អ.វ.ត.ក ។ 
  • អង្គភាពសេវាគ្រប់គ្រង ICT ៖ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើត និងការថែរក្សា ICT Asset Management database ដែលគ្រប់គ្រងការបែងចែក ធនធាន ICTទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់(Users), ICT Inventory Control database និង ICT file system ។ អង្គភាពនេះមាន ទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹងអង្គភាពលទ្ធកម្មសំរាប់ការស្នើសុំការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែក ICT និង មានទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹងផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និងថវិកា សំរាប់ IMIS ទាក់ទងនឹងកិច្ចការផ្សេងៗនិងការចំណាយសំរាប់ថ្លៃទំនាក់ទំនងសំរាប់ អ.វ.ត.ក ។