ផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា

ផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និងថវិកា (ផ្នែកជាតិនិងអន្ដរជាតិ បំពេញការងារស្របទិសគ្នា) ផ្នែកជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ថោង សុជាតិ ផ្នែកនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះ ៖

 • ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ និងការចំណាយផ្សេងៗ
 • បង្កើតប្រព័ន្ធហរិញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ យោងតាមបទដ្ឋាននិងការអនុវត្ដរបស់ អន្ដរជាតិ។
 • បើកប្រាក់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាវេលាឱ្យដល់អតិថិជនទាំងអស់រួមទាំងបុគ្គលិកផង។
 • រៀបចំពាក្យស្នើសុំ ការបំពេញបន្ថែមមូលនិធិ ដាក់ទៅ UNDP និងម្ចាស់ជំនួយ។
 • ធ្វើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសជូន UNDP និងម្ចាស់ជំនួយ។
 • ការគ្រប់គ្រងគណនីទូទៅ
 • បង្កើត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ដនូវផ្នែក Software គណនេយ្យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលអាចទទួលយកបាន ចំពោះបទដ្ឋាន គណនេយ្យអន្ដរជាតិ។
 • ធានាដល់ការចំណាយផ្សេងៗស្របទៅនឹងថវិកា និងផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ ដែលបានព្រមព្រៀង។
 • តាមដានប្រតិបត្ដិការថវិកា និងធ្វើរបាយការណ៍គណនេយ្យប្រចាំត្រីមាសសំរាប់ UNDP និង ម្ចាស់ជំនួយ។
 • អង្កេត និងតាមដាន
 • ដាក់របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍វិវត្ដន៍ប្រចាំត្រីមាសជូន UNDP និងម្ចាស់ជំនួយ។
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាទៀតទាត់ជាលក្ខណៈ Spot Check លើការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ ដោយទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ (independent consultant)។
 • សាវនកម្មផ្ទៃក្នុង
 • សាវនកម្មផ្ទៃខាងក្រៅប្រចាំឆ្នាំ ធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្សាឯករាជ
 • ប្រាក់បំណាច់
 • បៀវត្សរ៍បុគ្គលិកលើមូលដ្ឋានប្រចាំខែ
 • ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ តាមអត្រាដែលបានការឯកភាពពីផ្នែកថវិកានិងហរិញ្ញវត្ថុ UN។

ផ្នែកអន្ដរជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក Jürgen Gafke ផ្នែកនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖

 • ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុសហប្រជាជាតិ ធានាបាន៖
  • ការធ្វើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យហរិញ្ញវត្ថុសហប្រជា ជាតិ (UN Controller)។
  • ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវិធាននិងបទបញ្ញត្ដិរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុសហប្រជាជាតិ
  • អនុម័តយកបទដ្ឋានគណនេយ្យអន្ដរជាតិ និងការអនុវត្ដបានល្អបំផុតរបស់សហប្រជាជាតិ។
 • ថវិកា
  • ធានាចំពោះការចំណាយស្របជាមួយនឹងផែនការថវិកា។
  • តាមដាន និងធ្វើរបាយការណ៍អំពីប្រតិបត្ដិការជូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយ និងទីស្នាក់ការធំ របស់សហប្រជាជាតិនៅ ទីក្រុងញូវយ៉ក។
  • ធ្វើការកែប្រែផែនការថវិកា នៅពេលប្រតិបត្ដិការចាំបាច់។
 • ការចំណាយផ្សេងៗ
  • រៀបចំការបើកប្រាក់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា រួមទាំងបុគ្គលិក មន្ដ្រីច្បាប់ អង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម ទីប្រឹក្សា ។ល។
 • រតនាគារ
  • បើកប្រាក់ជូនអតិថិជន
  • ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់់
  • ការទទួលមូលនិធិ
  • ការធ្វើគម្រោងចំណាយ
  • ធ្វើសំណើសុំសាច់ប្រាក់ទៅទីស្នាក់ការធំសហប្រជាជាតិ