ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ គឺជាផ្នែកមួយដែលបំពេញតួនាទីចម្បងនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាល ក្នុងការសម្របសម្រួល និងផ្តល់សេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលដល់ការិយាល័យតុលាការ និងអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ ដែលគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការ។ តាមទម្លាប់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង តុលាការ ត្រូវបានគេយល់ថាជា “តួម៉ាស៊ីន” របស់តុលាការ ក្នុងការផ្តល់ការជួយគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈ បច្ចេកទេស និងរដ្ឋបាលដល់អង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលជាមួយបណ្តាផ្នែក ផ្សេងៗទៀត និងការិយាល័យនានារបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា “អ.វ.ត.ក”។ តាមរយៈមន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការ ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការធានាផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈបច្ចេកទេស និង ប្រតិបត្តិការដល់អង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ នៅពេលមន្រ្តីរបស់អង្គតុលាការប្រើប្រាស់សាលសវនាការ និងបន្ទប់សម្ភាសន៍។

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ មានតួនាទីសម្របសម្រួល និងរក្សាទំនាក់ទំនងការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងភាពរលូន ជាមួយនឹងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះនីមួយៗ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងមន្រ្តី តុលាការផ្សេងទៀត។ ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានជំនួយពីមន្រ្តី ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការផង និងមន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងឬមន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការផង។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការរួមមានបុគ្គលិកជាតិ និង អន្តរជាតិបំពេញការងាររួមគ្នា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម គង់ សុភី ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ ត្រូវបានបែងចែកជាអង្គភាពផ្សេងៗរួមមាន៖

 • អង្គភាពសោតទស្សន៍ (AVU): អង្គភាពនេះទួលភារកិច្ចថតចម្លងកិច្ចសម្ភាសន៍ និងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល រួចរក្សាទុកជាឯកសារសម្រាប់ចៅក្រម ឬ មេធាវីពិនិត្យឡើងវិញនាពេលក្រោយ នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ ដែលមានការលេចឡើងនូវចំណុចអង្គច្បាប់ ឬ ទឡ្ហីករណ៍អង្គច្បាប់។ 
 • អង្គភាពទំនាក់ទំនងមន្ទីរឃុំឃាំង (DLU): អង្គភាពនេះទទួលខុសត្រូវលើការសម្របសម្រួលនិងទំនាក់ទំនងរវាង អ.វ.ត.ក និងប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំង រួមទាំងភ្នាក់ងារ អាជ្ញាធរ ឬ អង្គការជាតិ ឬ អន្តរជាតិណាមួយ ដែលមានសមត្ថកិច្ច។ អង្គភាពនេះជាអ្នកធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ស្របតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អ.វ.ត.ក (វិធានផ្ទៃក្នុង) និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ អង្គភាពនេះក៏ធានាលើការធ្វើរបាយការណ៍ភ្លាមៗ និងចាត់វិធានការសមស្របចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខមាលភាព សុខភាព និងលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនរបស់ជនជាប់ឃុំទាំងអស់។
 • អង្គភាពបកប្រែភាសា (ITU):  មន្រ្តីបកប្រែឯកសារជាតិ និងអន្តរជាតិសហការគ្នាបំពេញការងារដើម្បីធានាឲ្យមានការបកប្រែឯកសារតុលាការទាំងអស់ ទៅជាភាសានីមួយៗក្នុងចំណោមភាសាការងារទាំងបី (ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង)។ មន្រ្តីបកប្រែភាសាផ្ទាល់មាត់ផ្តល់សេវាបកប្រែប្រដេញក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវធីតុលាការ ដោយបកប្រែរាល់ពាក្យសំដីដែលបាននិយាយទាំងអស់ ដើម្បីធានាថា ភាគីទាំងអស់យល់នូវអ្វីដែលកំពុងថ្លែងឡើង នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។
 • ការិយាល័យជួរមុខ (FO): មន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង និងមន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការ ធ្វើការងាររួម គ្នាក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល និងផ្នែកសម្ភារៈបច្ចេកទេស ជូនដល់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត “ក.ស.ច.ស” ភាគីនានា ព្រមទាំងអង្គជំនុំជម្រះផងដែរ។ មន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងទទួលខុសត្រូវចម្បងលើការទទួលឯកសារ និងការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង ដោយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រឡាបញ្ជី លើការធ្វើបម្លាស់ទីសំណុំរឿង (សំណុំរឿងច្បាប់ដើម/ច្បាប់ថតចម្លង) កំណត់ហេតុនៃកិច្ច សម្ភាសន៍ រួមទាំងធ្វើការងាររក្សាសំណុំរឿង និងចាត់ចែងភស្តុតាងដែលផ្តល់ជូនដោយ ក.ស.ច.ស ភាគីនានា ឬ អង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់។

មន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការផ្តល់សេវាតុលាការ និងបំពេញការងារសម្របសម្រួលឬទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងអស់ និងអង្គជំនុំជម្រះ (ជាពិសេស ក្រឡាបញ្ជីឬមន្រ្តីច្បាប់) និងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី។ នៅក្នុងពេលសវនាការ និងជំនុំជម្រះ មន្រ្តីទាំងនេះទទួលខុសត្រូវចម្បងលើការអនុវត្តការងាររៀបចំជាក់ស្តែងនៅក្នុងពេលសវនាការជំនុំជម្រះ ដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូន និង ស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះ។ មន្រ្តីរដ្ឋបាលតុលាការដើរតួ ជាមន្រ្តីទំនាក់ទំនងរួមលើការងារទាំងឡាយ ដែលក្នុងចំណោមនោះរួមមាន កំណត់ហេតុ និង ភស្តុតាង សាក្សីនានា (សម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារសាក្សី និងអ្នកជំនាញ និងអនុវត្តការងារការពារសាក្សី) បញ្ហាសោតទស្សន៍ (សម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមសោត ទស្សន៍) សំណើជាក់ស្តែងស្នើដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការ ជាដើម។ល។ មន្រ្តីរដ្ឋបាល តុលាការជួយមន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្នុងការទទួល ការចាត់ចែង និងការចែកចាយឯកសារ ដោយធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រឡាបញ្ជី។

 • អង្គភាពបណ្ណសារ (RAU): ដោយសហការជាមួយនឹងក្រឡាបញ្ជីរដ្ឋបាល អង្គភាពនេះទទួលខុសត្រូវរៀបចំកាតាឡុក ការចែកចាយ ការរក្សាទុក និងការធានាសន្តិសុខលើគ្រប់ឯកសារ និងវត្ថុតាងរបស់តុលាការទាំងអស់។ បណ្ណាល័យដែលអមអង្គភាពបណ្ណសារ ផ្តល់ឲ្យអង្គតុលាការ មេធាវី និងអ្នកប្រើប្រាស់តុលាការផ្សេងទៀត នូវលទ្ធភាពពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវឯកសារច្បាប់ និងឯកសារស្រាវជ្រាវនានា តាមរយៈសៀវភៅ ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ អ៊ីនធឺណិត និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែត ដូចជា តាមរយៈប្រព័ន្ធ LexisNexis ជាដើម។ សៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យត្រូវបានទិញដោយ អ.វ.ត.ក និង សៀវភៅមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយរដ្ឋម្ចាស់ជំនួយ និងបុគ្គលនានា។ វាមានការសង្ឃឹមទុកថា ក្រោយពីការបញ្ចប់អាណត្តិការងាររបស់ អ.វ.ត.ក សៀវភៅទាំងនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនជាអំណោយទៅស្ថាប័នណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 
 • អង្គភាពប្រតិចារឹក (TU): អង្គភាពនេះធ្វើប្រតិចារឹកគ្រប់ពាក្យដើមចេញពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់របស់តុលាការ ជាភាសាផ្លូវការនីមួយៗរបស់តុលាការ ពោលគឺ ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង។ ប្រតិចារឹកគឺជាឧបករណ៍ធ្វើការងារសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះ និងភាគីនៃរឿងក្តី។ ប្រតិចារឹកគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកតាមដានដំណើរការជំនុំជម្រះ និងសាធារណជន និងជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្រ្តនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រចាំថ្ងៃរបស់តុលាការ។ អង្គភាពនេះត្រូវបានបែងចែកចេញជាក្រុមការងាររួមគ្នាតូចៗចំនួនពីរ គឺជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ក្រុមការងារជាតិមានបុគ្គលិកចំនួន ១១ នាក់ ជួយការងារបេសកកម្មរបស់ ក.ស.ច.ស បន្ថែមលើការងារធ្វើប្រតិចារឹកភាសាខ្មែរ។ ក្រុមការងារអន្តរជាតិរួមមានមន្រ្តី ប្រតិចារឹកចំនួនបួននាក់ (ពីរនាក់សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស និងពីរនាក់ទៀតសម្រាប់ភាសា បារាំង) ដោយក្នុងនោះមានមន្រ្តីមួយរូបធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់។ 
 • អង្គភាពគាំពារសាក្សី និងអ្នកជំនាញ (WESU): អង្គភាពនេះគឺទទួលខុសត្រូវលើសេវាទាំង ឡាយដែលត្រូវការក្នុងការផ្តល់ឲ្យមានបរិយាកាសមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រដល់សាក្សី អ្នកជំនាញ និងជនរងគ្រោះ ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ នីតិវិធីនៅ អ.វ.ត.ក។ អង្គភាពគាំពារសាក្សី និងអ្នកជំនាញ ទទួលខុសត្រូវលើមុខងារចម្បងចំនួនបី៖ ១) ប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់សម្ភារៈភស្តុភារដល់សាក្សី និងអ្នកជំនាញ ២) គាំទ្រសាក្សី និង ៣) ការពារសាក្សី។

 

រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី២៦ខែមីនាឆ្នាំ២០១២

 

 

បទដ្ឋាននីតិវិធីប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ (SOP) និងសេចក្តីណែនាំអនុវត្ត

   • គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីក្នុងការចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង និងសារថតសម្លេង ពាក់ព័ន្ធនឹងអ.វ.ត.ក
   • សេចក្តីណែនាំអនុវត្តស្តីអំពីការដាក់ឯកសារ (វិសោធនកម្មលើកទី៨)
   • វិធានសម្រាប់គ្រប់គ្រងការឃុំខ្លួនជនដែលរង់ចាំការជំនុំជម្រះ ឬ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក  (វិធានគ្រប់គ្រងមន្ទីរឃុំឃាំង)
   • បទដ្ឋាននីតិវិធីប្រតិបត្តិ (មរណៈភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង) នៃមន្ទីរឃុំឃាំងអ.វ.ត.ក
   • គោលដៅ និងសូចនាករការងាររបស់អង្គភាពបកប្រែភាសា
   • សទ្ទានុក្រមរបស់អង្គភាពបកប្រែភាសា នៃអ.វ.ត.ក
   • គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់សាលសវនាការ
   • សេចក្តីណែនាំំអនុវត្តស្តីពីចំណាត់ថា្នក់ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿង
   • នីតិវិធីស្តីពីការដាក់ឯកសារតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅអ.វ.ត.ក