លោក គង់ សំអុន (សហមេធាវីជាតិ)

Photo

លោក គង់ សំអុន(សហមេធាវីជាតិ) ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធាន  សេវាកម្មមេធាវីកម្ពុជា។ លោក គង់ សំអុន មានបទពិសោធន៍ច្រើនផ្នែកច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស នីតិវិធីតុលាការ និងការការពារក្តីក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ។ គាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងធំៗជាច្រើន ដោយធ្វើជាតំណាងឲ្យអ្នកកាសែត អ្នកនយោបាយ មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល មន្រ្តីយោធា និងពលរដ្ឋធម្មតា ដែលទទួលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស។ លោក គង់ សំអុន ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកនីតិសាស្រ្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា និងជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យណាហ្គោយ៉ាប្រទេសជប៉ុន។ គាត់មានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិសាស្រ្តពីសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង និងមានបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្តពីមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។