លោកស្រី អានតា ហ្គីស្សេ

Photo

លោកស្រី Anta Guissé (សហមេធាវីបរទេស) គឺជាមេធាវីការពារក្តីជនជាតិបារាំង ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំក្នុងវិស័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបំពេញការងារជាមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទក្នុងរឿងក្តីចំនួន ៣ នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដា និងជាតំណាងជនរងគ្រោះនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។ ក្នុងចំណោមមុខតំណែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើន លោកស្រី Guissé គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃ “ការផ្តួចផ្តើមដើម្បីអភិបាលកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋ” ដែលជាសមាគមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាមេរូន ដែលបំពេញការងារផ្តោតលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអភិបាលកិច្ច និងជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលក្នុងកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពរបស់តុលាការ ICTR ដើម្បីណែនាំមេធាវីរវ៉ាន់ដាអំពីច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ។