សន្និសីទ​ស្តីពី​ទស្សនវិស័យ​ចម្រុះ​អំពី​កេរដំណែល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា- ១៣-១៤ កញ្ញា ២០១២​ - សណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់