លោក សូ មូស្សេន្នី (សហមេធាវីជាតិ)

Photo

លោក សូ មូស្សេន្នី (សហមេធាវីជាតិ) បានក្លាយជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៣។ ចន្លោះពីខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ គាត់បានបំពេញការងារជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនៅក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តី អៀង សារី និងក្រុមមេធាវីការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ នៅ អ.វ.ត.ក។ នៅខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ លោក សូ មូស្សេន្នី ត្រូវបានចាត់តាំងជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោក យឹម ទិត្យ។ មុនពេលបម្រើការងារនៅ អ.វ.ត.ក លោក សូ មូស្សេន្នី បានបំពេញការងារជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ ព្រមទាំងជាមេធាវីនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវី អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ បច្ចុប្បន្ន លោក សូ មូស្សេន្នី ជាស្ថាបនិក និងជាមេធាវីប្រចាំការិយាល័យមេធាវី S&P Law Office។ លោក សូ មូស្សេន្នី ក៏ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកនីតិសាស្រ្តនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។