លោកស្រី ឌែម ស៊ីលវ៉ា ខាត់រ៉ាយ

Photo

ចៅក្រមស៊ីលវៀខាតរ៉ាយបានក្លាយជាចៅក្រមអន្តរជាតិនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាប់ពីថ្ងៃបង្កើតអ.វ.ត.ក. រហូតដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ចៅក្រមខាត់រ៉ាយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យអូហ្គោនៅឆ្នាំ ១៩៦៧

រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការអនុវត្តការ​ងារឯកជន លោកស្រីបានចាប់ផ្តើមអាជីពខាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលបានឈានដល់ការតែងតាំងជាស្ត្រីដំបូងនៅនូវែលសេឡង់ទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់។

ជាអន្តរជាតិ លោកស្រី Dame Silvia បានចូលរួមជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុលោមតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារី។ លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការលំដាប់លំដោយនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ ១៩៨៩ និងជានាយករងនៃ New Zealand Order of Meritក្នុងឆ្នាំ ២០០១