កំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវី

<p>វិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អ.វ.ត.ក បានផ្តល់​ការ​ព្រមាន​និង​ទណ្ឌកម្ម​ចំពោះ​មេធាវី​ដែល​មាន​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ។</p><p><strong>វិធាន ៣៨៖ កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​មេធាវី</strong> <strong></strong></p><p><strong>១.</strong> សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត ឬអង្គជំនុំជម្រះ ក្រោយ​ពេល​ព្រមាន អាច​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម ឬ​បដិសេធ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ​ ចំពោះ​មេធាវី​ណាមួយ ប្រសិន​បើ​យល់​ឃើញ​ថា​ការ​ប្រព្រឹត្ត​របស់​មេធាវី​រូបនោះ​ជា​ការ​ប្រមាថ​មើលងាយ រាំង​ស្ទះ​ដល់​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី រំលោភ​ទៅ​លើ​រឿងក្តី ឬ​ផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​មាត្រា ២១-៣ នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង។ <strong></strong></p><p><strong>២.</strong> សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត ឬអង្គជំនុំជម្រះ អាច​បញ្ជូន​ករណី​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ​នេះ​ទៅ​អង្គភាព​មាន​សមត្ថកិច្ច។ <strong></strong></p><p><strong>៣.</strong> មេធាវី​បរទេស​ដែល​បំពេញ​វិជ្ជាជីវៈ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ដែល​ត្រូវ​ទទួល​រង​ការ​ដាក់​វិន័យ​ដោយ​គណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា អាច​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ទៅ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​ក្នុង​រយៈពេល ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី​បាន​ទទួល​ដំណឹង​អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​គណៈ​មេធាវី។ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​នេះ​ត្រូវ​ព្យួរ​ការ​អនុវត្ត​សេចក្តី​សម្រេច លើកលែង​តែ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​សម្រេច​ផ្សេង។ សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បិទ​ផ្លូវ​ប្តឹង​តវ៉ា។ <strong></strong></p><p><strong>៤.</strong> នៅ​ពេល​ដែល​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដាក់​វិន័យ​នេះ មេធាវី​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​មេធាវី​ដើម្បី​ការពារក្តី​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ត្រូវ​ប្រគល់​សម្ភារៈ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿងក្តី​ទាំងអស់​ទៅ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នៃ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល ដើម្បី​ធានា​ដល់​និរន្តភាព​ក្នុង​ការ​ការពារ​ក្តី។</p>