ព្រះមហាក្សត្រ នរោត្ដម សីហមុនី បានទ្បាយព្រហ្ថលេខា តែងតាំងតាមព្រះរាជក្រឹត នូវមន្ដ្រីតុលាការដែលត្រូវបានចាត់តាំង

Most read