ជប៉ុន​ផ្តល់​វិភាគ​ទាន​ថ្មី​ជូន​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុ​លា​ការ​ក​ម្ពុ​ជា​

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៧។ វិភាគទានថ្មីនេះ បានធ្វើឱ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមកកាន់ទាំងភាគីជាតិ និងអន្តរជាតិនៃ អ.វ.ត.ក កើនចំនួនដល់ប្រមាណ ៨៦ លានដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹងប្រមាណ ៣០.៦% នៃការផ្តល់វិភាគទានសរុបរបស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយ នៅត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ និងធ្វើឱ្យជប៉ុននៅតែជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយធំជាងគេបំផុតរបស់ អ.វ.ត.ក ចាប់តាំងពីតុលាការនេះដំណើរការមក។ 

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល មានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការកោតសរសើរ និងអរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលបានគាំទ្រ និងបន្តផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះ ពិតជាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ អ.វ.ត.ក ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិការងាររបស់ខ្លួន ដោយមិនមានការរអាក់រអួលក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីឡើយ”។

Most read