កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានប្រកាសសាលក្រមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយផ្តន្ទាទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជន​ជាតិវៀតណាម ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងអំពើបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ និងបានដាក់បញ្ចូលទោសនេះជាមួយទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលបានប្រកាសនៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០១។ ខៀវ សំផន និងសហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹងសាលក្រម​នេះ។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការស្តាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្ទាល់មាត់ទៅលើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

សូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម នៃដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២៖           

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F72_KH.PDF

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F72_EN.PDF

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F72_FR.PDF

Most read