ការជូនដំណឹងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនៅសេសសល់បន្តធ្វើនៅខេត្តកណ្តាល

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកណ្តាលចាប់ពីថ្ងៃទី ៤-៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ រួមជាមួួយនឹងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណុំរឿង០០២ អំពីលទ្ធផលនៃការសំរេចក្តីក្នុងសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ និងមុខងារដែលនៅសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. ហើយបានផ្តល់ជូនសៀវភៅសាលក្រមសង្ខេប និងលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់ពួកគាត់។ យើងបានជូនដំណឹងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន១៥នាក់ នៅវិទ្យាល័យចំនួន៤ គឺ វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាព វិទ្យាល័យជ័យវរ្ម័នទី៧ វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខ្សាច់កណ្តាល និិងវិទ្យាល័យព្រែកស្លែង។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏បានណែនាំឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ..ត.ក. ចល័ត និងការតាំងពិព័រណ៍ផ្ទាំងរូបភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍តាមកាលប្រវត្តិ។ ពួកគាត់ក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

ការធ្វើដំណើរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួបជាមួួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀត រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត នឹងបន្តធ្វើឡើងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក្នុងខែខាងមុខ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read