កិច្ចប្រជុំរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកមកពីគ្រប់ផ្នែកនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបើកកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី 22 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះ  ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក នៅដើមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ ។ សិក្ខាសាលានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចំនួន ៣ ថ្ងៃ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងមានគោលបំណងនាំជនរងគ្រោះ   ដៃគូពាក់ព័ន្ធ និងភាគីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់មកជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាណត្តិមុខងារសេសសល់របស់ អ...ក។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read