អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក ប្រកាសផ្ដន្ទាទោស ខៀវ សំផន ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បា​នប្រកាសសាលដី​កាលើបណ្តឹងសាទុក្ខសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន ដោយតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើខៀវ សំផន ​ដែល​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះសាលាដំបូង​បានកំណត់ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់លោក ខៀវ សំផន មួយផ្នែកធំ ហើយបានបញ្ជាក់ពីការផ្តន្ទាទោសរបស់គាត់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាម ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់១៩៧៩។ អង្គជំនុំជម្រះក៏បានទទួលយកការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទាំង​ស្រុងផងដែរ ហើយបានបញ្ចូលការផ្តន្ទាទោសថ្មីមួយទៀតអំពីការបង្ខំឲ្យរួមដំណេកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបរិបទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះជាបុរស។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានប្រកាសផ្ដន្ទាទោស ខៀ​វ សំផន ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយស្របគ្នាជាមួយការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ដោយ​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ អង្គជំនុំជម្រះក៏បានបង្គាប់ ខៀវ សំផន ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង អ.វ.ត.ក រង់ចាំការ ចេញ​សាលដីកាមានសម្អាងហេតុពេញលេញ និងការបញ្ចប់នូវការរៀបចំសម្រាប់ការផ្ទេរដោយអនុលោមតាមច្បាប់ទៅ​ពន្ធនាគារដែលគាត់ត្រូវបន្តអនុវត្តទោសរបស់គាត់។

 សូមអញ្ជើញអានសេចក្តីសង្ខេបនៃសាលដីកាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ តាម​​      រយៈ​​តំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F76.1_KH.PDF

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F76.1_EN.PDF

Most read