អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមសវនាការដែលមានរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ប្រឆាំង មាស មុត

នៅ​ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ​ចាប់ផ្តើម​សវនាការ​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​បីថ្ងៃ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ ប្រឆាំង មាស មុត។

ជា​កិច្ចចាប់​ផ្តើម ​ប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះ​ប្រកាស​បើ​កសវនាការជាសាធារណៈ បន្ទាប់​​មក​មាន​ការ​អាន​របាយការណ៍​នៃសំណុំរឿង​នេះ​ជា​សាធារណៈ ដែល​លើក​ឡើង​នូវ​អង្គហេតុ​ពាក់​ព័ន្ធនានា និង​ប្រវត្តិ​នីតិវិធី​​នៃ​សំណុំរឿង ០០៣ ព្រមទាំងសេចក្តីលម្អិត​នៃ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​នានា​ដែល​បាន​ដាក់​នៅចំពោះ​មុខ​អង្គជំនុំជម្រះ។ របាយការណ៍នេះត្រូវ​​បានចេញ​ក្នុង​នាម​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះទាំងមូល និង​បាន​ដាក់​បញ្ចូលទៅ​​​ក្នុង​សំណុំរឿង។

សំណៅ​កោសលុប​នៃរបាយការណ៍នេះ​អាច​រកមើលបាននៅលើ​គេហទំព័រ៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_15_KH-Redacted.PDF

បន្ទាប់​មក​ ​សវនាការបាន​ដំណើរ​ការជា​អសាធារណៈ ដែលក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ​ សហព្រះរាជ​អាជ្ញាជាតិ និង​សហព្រះរាជ​អាជ្ញាអន្តរជាតិបាន​បង្ហាញនូវ​អំណះអំណាង​ទៅលើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​ខ្លួន។ សវនាការ​នឹង​បន្ត​ដំណើរ​ការ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ និង​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ តទៅទៀត អនុលោម​ទៅតាមដីកា​កំណត់​​កាល​វិភាគសម្រាប់​សវនាការ ​ដែល​បាន​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៩។

Most read