សិស្សក្រឡាបញ្ជីចំនួន ១២៥ នាក់ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សក្រឡាបញ្ជីចំនួន ១២៥ នាក់ មកពីរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ បំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នាថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក សិស្សទាំងអស់ទទួលបានការស្វាគមន៍ និងបទបង្ហាញពីឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក​ អនុប្រ​ធាន​ការិយាល័យរដ្ឋ​បាល។ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានបទបង្ហាញពី មន្ដ្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ មន្ដ្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ ផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read