វិភាគ​​ទាន​​ចំនួន ​​៦ ​​លាន​​ក្រូ​ន័រ​​របស់​​ប្រទេស​​ន័រ​​វេ ​​ត្រូវ​​បាន​​ផ្ទេរ​ទៅ​កាន់​ភាគី​ជាតិ​នៃ​​អ.វ.ត.ក​

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសន័រវេ បានអនុម័តយល់ព្រមថាវិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំនួនទឹកប្រាក់ ៦ លានក្រូន័រ (ប្រមាណ ១ លានដុល្លារអាម៉េរិក)ដែលផ្តល់ជូននាពេលថ្មីៗ កន្លងទៅនេះ អាចបង្វែរពីភាគីអន្តរជាតិទៅភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) វិញ ដើម្បីចំណាយលើប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិក
ភាគីជាតិ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក ខ្ញុំសូម ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅ ចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរដ្ឋាភិបាលន័រវេ ចំពោះការពិចារណាផ្តល់ការ គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបានទាន់ពេលវេលា។ ជាមួយថវិកានេះ ភាគីជាតិនៃ អ.វ.ត.ក មានលទ្ធភាពក្នុងការបើកប្រាក់ បៀវត្សរ៍ជូនមន្ត្រី បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជាឱឡារិកដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់
បន្តផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់បន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញ ថវិកាដែលនៅខ្វះ ក្នុងគម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៤ របស់ភាគីជាតិនៃអ.វ.ត.ក”។  

រហូតមកទល់ពេលនេះ ប្រទេសន័រវេ បានផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ អ.វ.ត.ក សរុបចំនួនជាង ៧ លានដុល្លារអាម៉េរិក និងបានគាំទ្រចំពោះសាលាក្តីនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតដំបូងមកម៉្លេះ។

Most read