អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជូនដំណឹងពីសាលក្រមពេញលេញជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានជូនដំណឹងអំពីសាលក្រមពេញលេញជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ខ្លួន នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ជាភាសាខ្មែរ​ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង ពាក់ព័ន្ធ​នឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន

ភាសាខ្មែរ: https://www.eccc.gov.kh/km/document/court/saalkrmsmnnumryang-00202

ភាសាអង់គ្លេស: https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00202-judgement

ភាសាបារាំង: https://www.eccc.gov.kh/fr/document/court/jugement-rendu-lissue-du-deuxieme-proces-dans-le-cadre-du-dossier-no-002

សាលក្រមនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាសាលក្រមវែងជាងគេបំផុត ដែល អ.វ.ត.ក. បានចេញ​រហូតដល់ពេលនេះ ដោយសាលក្រមនេះមានទំហំរួមទាំងឧបសម្ព័ន្ធជាភាសាខ្មែរចំនួន ៤១០១ ទំព័រ ជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន ២៣៨៧ ទំព័រ និងជាភាសាបារាំងចំនួន ២៨២៨ ទំព័រ។

សវនាការដេញដោល ពិនិត្យភ័ស្តុតាង នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង ០០២/០២ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ នៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីនេះ អង្គជំនុំជម្រះបានស្តាប់សក្ខីកម្មបុគ្គលចំនួន ១៨៥ នាក់ រួមមាន សាក្សី ១១៤ នាក់ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ៦៣ នាក់ និងអ្នកជំនាញ ៨ នាក់។ មូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រួមមានឯកសារជាង ១០.៨០០ ឯកសារ សម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងធ្វើការវិភាគនិងពិចារណាសម្រេច។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានប្រកាសសេចក្តីសង្ខេបនៃសំអាងហេតុនិងផ្នែកសម្រេចសេចក្តីរបស់ខ្លួន  នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ជាសាធារណៈ នៅសាលសវនាការធំរបស់ អ.វ.ត.ក. ហើយបាន  សម្រេចផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

សេចក្តីសង្ខេបនៃសាលក្រមអាចចូលពិនិត្យមើលបានតាមរយៈគេហទំព័រ អ.វ.ត.ក. ខាងក្រោមនេះ៖ https://www.eccc.gov.kh/km/document/court/saalkrmsngtthepsmnnumryang-00202-baakbndhnyngjnjaapcood-nuan-jaa-ningkhiev-smphn

Most read