តើនរណាខ្លះត្រូវបាននាំយកមកជំនុំជម្រះក្ដី?

បុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោស៖

កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០១

នួន ជា ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង សំណុំរឿង ០០២ (ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងសំណុំរឿង ០០២/០២

ខៀវ សំផន ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រ​កាន់​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ (ត្រូវបាន​​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងសំណុំរឿង ០០២/០២

 

កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់៖

អៀង សារី ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ (កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយសារតែការស្លាប់របស់គាត់)។

អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២  (កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់ ខណៈស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ)។ 

នួន ជា ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង សំណុំរឿង ០០២ (កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសារទុក្ខត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់)។

 

បុគ្គលខាងក្រោមនេះត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់៖

អុឹម ចែម ត្រូវបានចោទក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១ (អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានតម្កល់ដីកាលើកលែងការចោទ​ប្រកាន់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨)។

 

បុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ៖ 

មាស មុត ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

យឹម ទិត្យ ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

អោ អាន ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២