សវនាការ​ចំនួន ​២០០​ថ្ងៃ​នៃ​សំណុំរឿង​ ០០២​

Posted 26 មិថុនា 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

សវនាការនៅថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ គឺជាសវនាការថ្ងៃទី២០០ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម​បើក​សវនាការ​លើ​​អង្គ​សេចក្តី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២១ ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ​២០១១​ មក។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទិន្នន័យខ្លះៗនៃសវនាការរយៈពេល ២០០ថ្ងៃដំបូង៖

-បុគ្គលចំនួន ៨៧ នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកផ្តល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទងនឹងអង្គហេតុទាំងឡាយ។ ចំនួននេះរួមមាន សាក្សីចំនួន ៥៣រូប ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៣១ រូប ហើយអ្នកជំនាញចំនួន ៣រូប។ បន្ថែមពីលើនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តចំនួន ៤ រូប បានឡើងផ្តល់សក្ខីកម្មទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទ។

-សរុប មានសាធារណជនចំនួន ៩២ ៨៧៤ នាក់ បានចូលរួមទស្សនាដំណើរការសវនាការ ក្នុងរយៈពេល ១៩៩ថ្ងៃនៃសវនាការ ដែលក្នុងមួយថ្ងៃៗ មានសាធារណជនចូលរួមចំនួន ៤៦៧ នាក់។

ឆ្នាំ ២០១១: ៩ ២៣៤ នាក់
ឆ្នាំ ២០១២: ៥៨ ៤៧១ នាក់
ឆ្នាំ ២០១៣: ២៥ ១៦៧ នាក់ (រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣)

-រហូតមកទល់ពេលនេះ សំណុំរឿង ០០២ មានឯកសារចំនួន ៨៤២ ៤១២ ទំព័រ

ប្រតិចារិកនៃដំណើរការសវនាការនីមួយៗ អាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ

http://www.eccc.gov.kh/Case002-Transcripts/km

 

Watch some video clips from the trial:

Nuon Chea and Khieu Samphan responds to questions from a Civil Party

Khieu Samphan responds to question from a Civil Party

Testimony of Civil Party Mrs. Bay Sophany

Questioning of Nuon Chea 14 December 2011

Questioning of Nuon Chea 13 December 2011

Khieu Samphan makes comments on some of the charges against him

Questioning of Nuon Chea 6 December 2011

Questinoning of Nuon Chea 5 December 2011
 

More information about Case 002: http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2