វីដេអូៈ​ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​ នួន ជា ​និង​ខៀវ សំផន​នៅ​ថ្ងៃទី៩​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​

Posted 10 កក្កដា 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

ជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺ នួន ជា និងខៀវ សំផន បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការលើឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣។ ថ្លែងពីបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមសាលសវនាការ ជនជាប់ចោទ នួន ជា បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងច្រានចោលឯកសារភស្តុតាងទាំង
អស់ដែលបានដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងពេលដំណើរការសនវការ។ ចំណែកលោកខៀវ សំផន បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយដែលគាត់បានពន្យល់អំពី
មូលហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀម និងមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរណាមួយពីចៅក្រម ឬភាគីផ្សេងនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ។