កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3209-12-2019.mp3
11.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3025-11-2019.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2918-11-2019.mp3
9.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2811-11-19.mp3
6.95 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3025-11-2019.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2628-10-19.mp3
11.85 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2521-10-19.mp3
11.22 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2414-10-19.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2307-10-19.mp3
11.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៣០​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2307-10-19.mp3
11.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៣​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2123-09-19.mp3
11.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៦​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2116-09-19.mp3
11.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៩​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro1909-09-19.mp3
11.66 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០២​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro1802-09-19.mp3
12.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro1726-08-19.mp3
11.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text Documentmedia.io_Live ECCC Pro.16 (19-08-19).mp3
13.16 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text Documentmedia.io_Live ECCC Pro.15 (12-08-19) (1).mp3
11.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text Documentmedia.io_Live ECCC Pro.14 (05-08-19).mp3
11.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.13 (29.07.2019).mp3
24.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.12 (22.07.2019).mp3
25.41 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro. 11 (15.07.2019).mp3
23.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.10 (08.07.2019).mp3
19.72 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.9 (01.07.2019) (1).mp3
12.78 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro 8(24-06-19).mp3
8.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive ECCC Pro.7 (17.06.2019).mp3
11.82 មេកា​បៃ

Pagination