កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុ​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​១៧​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen

កម្មវិធី​វិទ្យុ​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​១០​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro10-10-12-015.mp3_.mp3
20.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​៣​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro9-03.12.2015.mp3_.mp3
13.83 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEccc-pro8-19-11-2015.mp3_.mp3
14.03 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro7-12.11.2015.mp3_.mp3
12.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី០៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-Pro.6-05.11.2015.mp3_.mp3
18.96 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់អ.វ.ត.ក នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-Pro.5-22.10.2015.mp3_.mp3
17.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​អ.វ.ត.ក នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 1 October 2015.mp3
19.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 17 September 2015-.mp3
16.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 10 September 2015.mp3
16 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 27 August 2015.mp3
19.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly Radio programme 13 August 2015.mp3
16.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 30 July 2015.MP3
17.31 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 23 July 2015.MP3
19.1 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 20 August 2015.mp3
18.22 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 16 July 2015.MP3
19.41 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 9 July 2015.MP3
19.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 2 July 2015.MP3
21.49 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme on 25 June 2015.mp3
20.52 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 11 June 2015.mp3
17.07 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Wekkly Radio programme 4 June 2015.mp3
16.62 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 30 April 2015.MP3
16.94 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 24 April.MP3
53.2 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 9 April 2015.mp3
17.47 មេកា​បៃ

វិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC radio programme 02 April 2015.mp3
20.25 មេកា​បៃ

Pagination